ببینید | کیفیت شوکه‌کننده خودروی تارا ایرانخودرو؛ مجهز به خودترمیم بدنه!


یک بلاگر فضای مجازی با انتشار ویدیویی کیفیت ورقه به کار رفته در خودروی تارا را سوژه کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782532/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85