ببینید | ورود پراید به جزیره کیش در ایام نوروز ممنوع است؟


سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: محدودیت تعداد در خودروهای ورودی داریم، اما هیچ ممنوعیتی برای نوع خاصی از خودروها نیست.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1744344/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA