ببینید | نمایش جنون‌آمیز راننده پژو ۲۰۶ در سمنان؛ حضور روی سقف خودرو وسط اتوبان!


انتشار تصاویری از حرکت نمایشی خطرساز راننده ۲۰۶ در سمنان، واکنش های زیادی را برانگیخت.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1778308/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81