عکس| ماشین‌های خارجی در پارکینگ ساختمان وزارت نفت!


عصر تاریخ نوشت: در این خبر عکسی از ماشین های کلاسیک در پارکینگ ساختمان وزارت نفت؛ خیابان طالقانی دهه ۴۰ را می بینید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1673625/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA