سقوط آزاد قیمت پژو در بازار/ جدول قیمت

قیمت پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک تولید سال ۱۳۹۸ با کارکرد ۳۸ هزار کیلومتر مبلغ۱,۹۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان است این درحالیست که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است .

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۷,۰۰۰ کیلومتر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۶۸,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۹

۱۳۹۷

برند

۳۹,۱۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶

۱۳۹۸

۱۳۹۸

صفر

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

مدل / سال ساخت

۶۰,۰۰۰ کیلومتر

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کارکرد

۳۸,۰۰۰ کیلومتر

۸۰,۰۰۰ کیلومتر

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۶

قیمت (تومان)

منبع: باما

۵۹,۰۰۰ کیلومتر

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1787987/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع مگان