سقوط آزاد قیمت پژو در بازار/ جدول قیمت

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مدل / سال ساخت

منبع: باما

۳۸,۰۰۰ کیلومتر

۶۸,۰۰۰ کیلومتر

صفر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

قیمت پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک تولید سال ۱۳۹۸ با کارکرد ۳۸ هزار کیلومتر مبلغ۱,۹۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان است این درحالیست که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است .

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۶

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ کیلومتر

۳۹,۱۰۰ کیلومتر

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1787987/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۶

برند

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۷,۰۰۰ کیلومتر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (تومان)

قیمت روز انواع مگان

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۷

۵۹,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک