تصمیم مهم شورای رقابت برای بازار خودرو/ قیمت این خودروها تغییر کرد

شورای رقابت در جلسه ۶۱۵، قیمت سه خودروی مونتاژی دیگر را تعیین کرد.

براساس مصوبه شورای رقابت قیمت Arrizo۵ IE fl برابر ۹۴۸ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان، قیمت(TIGGO۸ promax IE ) ۲ میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان وTIGGO۸ promax e+ هم ۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1830741/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1

تصمیم مهم شورای رقابت برای بازار خودرو/ قیمت این خودروها تغییر کرد