ببینید | یک شاهکار دیگر از ایران‌خودرو؛ پاره شدن بدنه پژو پارس به خاطر سرویس صوتی!


تصاویری منتشر شده از پاره شدن بدنه خودرو پژو پارس توسط صدای بلند سیستم صوتی را ببینید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1760619/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3