ببینید | کیفیت باورنکردنی ورقه‌های بدنه پژو پرشیا؛ نازک مثل کاغذ؟


در فضای مجازی ویدیویی از کیفیت پایین ورقه‌های به کار رفته در خودرو پرشیا، بازتاب داشته است. منبع: Khodro


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1793613/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0