ببینید | کنایه تند و تیز مجری تلویزیون به خودروسازان داخلی روی آنتن زنده!


مجری برنامه تهران 20 شبکه پنج گفت: قرار بود صادر کننده خودرو شویم اما هنوز خودرو به مردم با قرعه کشی تحویل داده می شود.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1689944/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C