ببینید | چشم‌ودل مدیران ایران‌خودرو روشن؛ کیفیت فاجعه‌بار بدنه تارا ۹۰۰ میلیونی!


تصاویری از کیفیت عجیب خودرو گران‌قیمت تارا محصول شرکت ایران خودرو را ببینید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1743401/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87