ببینید | پلیس: سایپا و ایران‌خودرو را تعطیل کنید، حقوق‌شان را می‌دهیم!

سردار تیمور حسینی گفت: با یک حساب دو دو تا چهارتا، ایران‌خودرو و سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودروی خارجی، تنها با صرفه‌جویی مصرف سوخت این خودروها، حقوق تمام کارکنان آنان را می‌دهیم. تعطیلی این دو شرکت به نفع کشور است. منبع: آخرین خبر


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1675413/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7

ببینید | پلیس: سایپا و ایران‌خودرو را تعطیل کنید، حقوق‌شان را می‌دهیم!