ببینید | پخش تبلیغ رویایی و پروانه‌ای سمند روی آنتن تلویزیون؛ سکوت کامل موتور و …


یک تبلیغ قدیمی از سمند از سری تبلیغات قدیمی خودروسازی ایران است./آخرین خبر


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1807119/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86