ببینید | ویدیویی جنجالی از کیفیت خودروی دنا؛ پوسیدگی بدنه بعد از دو سال؟


یک خریدار خودروی دنا با انتشار ویدیویی از پوسیدگی بدنه این مدل خودرو بعد از فقط دو سال کار خبر داد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1798483/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF