ببینید | هدیه شوکه‌کننده روی خودروی ایرانی هنگام تحویل


یک شهروند ویدیویی منتشر کرده و مدعی شده که کفش پلاستیکی به عنوان یک آپشن در تحویل ماشین قرار داده شده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1800044/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84