ببینید | نتیجه عجیب تست رنگ تارا صفر کیلومتر؛ ماجرا چیست؟


یک بلاگر حوزه خودرو در فضای مجازی، به بررسی مشکلات عجیب یک خودرو تارا صفر کیلومتر پرداخته است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1793614/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA