ببینید | قیمت خودروی اقتصادی ایران‌خودرو و سایپا چقدر خواهد بود؟


مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، درخصوص قیمت گذاری خودروی اقتصادیِ ایران‌خودرو و سایپا توضیحاتی ارائه کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1666549/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF