ببینید | فرو رفتن سقف پژو ۲۰۶ زیر پاهای پسر جوان؛ یک مقایسه ساده کیفیت در کنار مزدا ۳

یک بلاگر فضای مجازی در حوزه خودرو، به مقایسه کیفیت سقف پژو ۲۰۶ با مزدا ۳ پرداخته که کیفیت بسیار پایین ورقه‌های به کار رفته در خودروی داخلی، واکنش‌های زیادی در بین کاربران داشته است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1792258/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87