ببینید | شکایت یک شهروند از کیفیت دنا پلاس؛ پیچ کابینت روی بدنه خودرو؟


یک شهروند پس از خرید خودرو دنا پلاس با انتشار ویدیویی از قسمت هایی از این خودرو بی کیفیتی او را نشان داد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1783811/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87