ببینید | شاهکار جدید خودرو داخلی؛ ورود عجیب آب از سقف پژو پارس در کارواش


یک پژو پارس که برای شستشو به کارواش رفته بود با اتفاقی عجیب روبرو شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1829257/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3