ببینید | رانندگی یک راننده سمند با ماشین بدون فرمان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر

در اتفاقی عجیب یک سمند بدون داشتن فرمان توسط راننده خود با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت مشغول حرکت در جاده بود و صحنه عجیبی را خلق کرد. منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1730165/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0

ببینید | رانندگی یک راننده سمند با ماشین بدون فرمان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر