ببینید | ذوق‌زدگی یک ایرانی از دیدن آپشن ویژه در خودروی تارا؛ کیک سنسور!


در جدیدترین نسخه از تارا خودروی جدید ایران‌خودرو، این اتوموبیل به در صندوق برقی مجهزشده است. منبع: Iran Mashin


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1792733/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7