ببینید | دفاع عجیب نماینده مجلس از وزیر صمت: چرا هم باید کیفیت خودرو را افزایش دهیم هم قیمت آن را کاهش؟

ببینید | دفاع عجیب نماینده مجلس از وزیر صمت: چرا هم باید کیفیت خودرو را افزایش دهیم هم قیمت آن را کاهش؟
‌‏نماینده مردم ‌‎جهرم و ‌‎خفر، مخالف استیضاح وزیر صمت گفت: ظلم است به وزارت صمت که ما همه ماموریت های این وزارتخانه را منحصر به خودرو بکنیم. چرا هم باید کیفیت خودرو را افزایش دهیم هم قیمت آن را کاهش دهیم. استانداردسازی خودرو و کاهش قیمت خودرو در دستور کار فاطمی امین قرار دارد. خودرو یک مشکل 40 ساله دارد و امکان حل آن در 2 سال وجود ندارد. منبع: دانشجو


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1690030/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA