ببینید | خوش‌ذوقی تماشایی یک راننده مشهدی؛ خودروی رانا دنباله‌دار شد!


یک راننده خوش ذوق مشهدی، تغییرات عجیب و جالبی را در خودروی رانا اعمال کرد. منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1779160/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B0%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1