ببینید | خودروی ایرانی در شکل و شمایل جدید در ناوگان تاکسیرانی روسیه!


دوره آزمایشی «تارا» در خیابان‌های مسکو برای حضور در در ناوگان تاکسیرانی روسیه، آغاز شد. منبع: ایرنا


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1808580/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C