ببینید | حمله بی‌سابقه پدر پیوند کبد ایران به خودروسازان: کسی که پراید می‌سازد قاتل است و …


پروفسور سیدعلی ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران در برج میلاد در جشن نفس از کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی انتقاد کرد. منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1792300/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%DB%8C