ببینید | جولان نسخه دیدنی پژو ۲۰۶ کروک در خیابان‌های ارومیه!


نسخه دیدنی و جدید پژو ۲۰۶ کروک که با حضور در خیابان‌های ارومیه مورد توجه کاربران قرار گرفت.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1794524/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87