ببینید | تصاویری از گریه و زاری حواله‌داران پژو پارس به خاطر افزایش قیمت شدید آن


تصاویری از گریه شدید حواله داران خوردروی پژو پارس به خاطر افزایش قیمت این خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ را مشاهده می‌کنید./viral vids


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1898061/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1