ببینید | انتقاد مجری روی آنتن زنده از قهر عجیب و غریب مدیران ایران خودرو و سایپا


انتقاد مجری روی آنتن زنده از قهر عجیب و غریب مدیران ایران خودرو و سایپا و عدم پاسخگویی این دو شرکت به مردم را ببینید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1705167/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86