ببینید | انتقاد قاطع مجری تلویزیون از ایران‌خودرو روی آنتن زنده!


انتقاد مجری تلویزیون از بدقولی‌های ایران خودرو در تحویل خودرو ، این مجری روی آنتن میگوید: تعزیرات مدارا را کنار بگذارد. منبع: صداوسیما


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1876930/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87