ببینید | ادعای جنجالی کارشناس برنامه صداوسیما از ضرردهی هنگفت ایران خودرو و سایپا: ساعتی چند میلیارد؟

کارشناس تلویزیون گفت: ایران خودرو و سایپا اگر روزی ۲۰ ساعت هم کار کنند بازهم ساعتی ۱۱ میلیارد تومان ضرر می دهند! مجری پرسید: یعنی درشان را ببندیم بهتر است./چندثانیه


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1860878/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA