ببینید | احتکار خودروهای صفر پلاک شده در یک پارکینگ عمومی


خبرنگار باشگاه خبرنگاران در یکی از پارکینگ های عمومی تهران با تعدادی خودروی صفر پلاک شده احتکاری مواجه شده است. منبع: چندثانیه


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1727743/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C