ببینید | ابتکار ایرانی خوش ذوق؛ تبدیل ساینا به خونه‌ای متحرک!


یک راننده خودرو ساینا قسمت صندوق و صندلی عقب را به یکدیگر متصل کرده و تخت خواب درست کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1747186/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9