نوبت دهی و برنامه ریزی تعمیرات

ظرفیت روزانه بر حسب جایگاه

CNG

تعداد کل نوبت های امروز : 5

تعداد نوبت ثبت شده : 5

تعداد نوبت باقی مانده : 5

جلوبندی

تعداد کل نوبت های امروز : 5

تعداد نوبت ثبت شده : 5

تعداد نوبت باقی مانده : 5

برق

تعداد کل نوبت های امروز : 5

تعداد نوبت ثبت شده : 5

تعداد نوبت باقی مانده : 5

مکانیکی

تعداد کل نوبت های امروز : 5

تعداد نوبت ثبت شده : 5

تعداد نوبت باقی مانده : 5

دریافت نوبت برای واحد مکانیکیدریافت نوبت برای واحد برقدریافت نوبت برای واحد جلوبندیدریافت نوبت برای واحد CNG