نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


شرایط فروش نقد(فوری) -نمایندگی 4314رحیمی

***شرایط فروش نقدي ویژه آبان  96*** 

 

 

نمایندگی 4314(مدیر عامل مازیار رحیمی)

 

کلیک کنید---->  ثبت نام خرید خودرو

مدارک مورد نیاز:
1. کپی شناسنامه و کارت

2. فرم تعھدنامه (تکمیل و امضاء شده)

3.تمام مبلغ خرید در یک کارت بانکی موجود باشد و رمز اینترنتی(دوم) رابه همراه داشته باشید.

 در صورت ثبت نام شرایط اقساط موارد زیر الزامی هست.

4.کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و صادرکننده چک
5. پرینت حساب جاری صادر کننده چک (گردش 1 ماهه آخر)+مهر و امضا شعبه
6. گواھی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک

7.فرم تعهدنامه (تکمیل و امضاء شده)

 

مراحل انجام کار:

1. ثبت نام براساس انتخاب  خودرو و رنگ توسط مشتري  و متن قرارداد مختص اين فروش در سیستم ايجاد خواھد شد.
2. مبلغ پیش پرداخت به صورت اينترنتي و آنلاين (بدون استفاده از دستگاه pos) از مشتری دریافت می گردد.
3. مابقي مبلغ برابر جدول طی چک در وجه شرکت بامتن خاصي از متقاضي دريافت خواھد شد.
4. مدارک  جهت تکمیل شدن پرونده (كپي شناسنامه و كارت ملي مالك و ضامن – چك – پرينت حساب با گردش يكماهه و مهر شعبه - وكالتنامه محضري مالك  – گواهي صحت امضا بنام مالك و ضامن – قبض آب يا برق منزل ) دريافت مي گردد.
6. پس از انجام مراحل ثبت نام - واريز وجه- فعال سازي قرارداد و تكميل پرونده مدارك جهت انجام اقدامات به سازمان فروش ايران خودرو  ارسال می گردد.
7. با توجه به محدودیت اين طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیھی است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام خودروي مربوطه متوقف خواھد شد لذا ضروري است قبل از اخذ چک و مدارک برابر آيین نامه مربوطه در وب سايت فروش اينترنتي ثبت نام و واريز وجه انجام گیرد.