شرایط فروش نقد و اقساط ایران خودرو

شرایط فروش نقد و اقساط  خرداد 96

 جهت ثبت نام کلیک کنید    

 

 

 

 

 جهت ثبت نام کلیک کنید  

 

مدارک مورد نیاز:
1. کپی شناسنامه و کارت ملی ملک و صادرکننده چک
2. فرم تعھدنامه (تکمیل و امضاء شده)
3. پرینت حساب جاری صادر کننده چک (گردش 1 ماهه آخر)+مهر و امضا شعبه
4. گواھی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک

مراحل انجام کار:

1. ثبت نام از متقاضي براساس رديف برنامه و متن قرارداد مختص اين فروش در سیستم مکانیزه فروش انجام خواھد شد.
2. مبلغ پیش پرداخت به صورت اينترنتي و آنلاين (بدون استفاده از دستگاه pos) از مشتری دریافت می گردد.
3. مابقي مبلغ برابر جدول طی ٤ فقره چک شخصي در وجه شرکت لیزينگ ایرانیان از متقاضي دريافت خواھد شد.
4. ھمزمان مدارک تکمیل شده مرتبط با دريافت تسھیلات، از متقاضي( فرم ھا و مدارک نقد و اقساط مشابه گوياھای جاري بعلاوه وکالتنامه فک پلاک) دريافت مي گردد.
5. مشتري وکالت "فک پلاک و تنظیم سند رھنی" مشابه نمونه پیوست را در دفاتر رسمي براي شرکت لیزينگ ایرانیان تھیه مي نمايد.
6. پس از انجام مراحل ثبت نام و واريز وجه و فعال سازي قرارداد، پرونده جھت انجام ساير اقدامات به نمایندگان شرکت لیزینگ ایرانیان مستقر در معاونت بازاریابی و فروش ارسال می گردد.
7. با توجه به محدودیت اين طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیھی است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام خودروي مربوطه متوقف خواھد شد لذا ضروري است قبل از اخذ چک و مدارک برابر آيین نامه مربوطه در وب سايت فروش اينترنتي ثبت نام و واريز وجه انجام گیرد.
8. آدرس شرکت لیزینگ ايرانیان: تھران، ابتدای خیابان شھید مطھری، بعد از چھار راه سھروردی، نبش خیابان شھید یوسفیان، شماره ٤٨
تلفن: ٨٨٥٤٦٧١٨
کد اقتصادی: 4779-1168-411           شماره شناسه ملی: 10102340228
معاونت بازاریابیو فروش: خیابان شھید بھشتی، نرسیده به چھار راه اندیشه، پلاک٣٩