نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


معرفی مدیرعامل و هیئت مدیره

معرفی مدیر عامل و هیئت مدیره نمایندگی ایران خودرو کد 4314:


•    مازیار رحیمی (مدیر عامل)


•    عباسعلی فرهمندیان (رئیس هیئت مدیره)


•    پرویز ناظری (عضو هیئت مدیره)


•    مهدی رحیمی (عضو هیئت مدیره)