نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


سرویس های دوره ای

***درصورت انجام کلیه سرویس ها ی دوره ای از 5000 کیلومتر تا 30000 کیلومتردر این نمایندگی، یک سرویس 20000 بصورت رایگان به شما تعلق خواهد گرفت.***سرویسهای دوره ای


به جهت کاهش استهلاک و افزایش طول عمر خودرو، انجام سرویس های دوره ای در فواصل مشخص ضروری است. کلیه نمایندگی های مجاز ایران خودرو پس از اخذ دستور کار از مرکز پیام شرکت امداد خودرو موظف به اخذ پذیرش و انجام کلیه سرویس های تعیین شده به صورت رایگان هستند.


دامنه ارائه خدمات
مشترکین شرکت امداد خودرو ایران در یکی از سطوح طلایی دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره


روش ارائه خدمات
جهت اخذ پذیرش به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه نمائید. پس از انجام سرویس توسط نمایندگی، در صورت تایید نسبت به امضاء فاکتور نمایندگی اقدام فرمائید.
لازم به ذکر است جهت انجام سرویس های دوره ای خودروی خود می توانید 500 کیلومتر زیر کیلومتر سرویس تعریف شده تا 1500 کیلومتر بعد از کیلومتر تعیین شده برای سرویس مورد نظر به تعمیرگاه و نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمائید. در غیر اینصورت نمی توانید از خدمات سرویس مزبور بهره مند شوید.

 


سرویس 5,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده
2-    بازدید محلول باتری
3-    بازدید و سر ریز روغن ترمز و روغن موتور
4-    بازدید فرمان هیدرولیک از نظر عملکرد و روغن ریزی (میزان فرمان)
5-    بازدید عملکرد چراغهای روشنایی و راهنماها
6-     بازدید وضعیت و فشار باد تایر ها
7-    بازدید روغن ریزی از پوسته ها شیلنگ ها
8-    بازدید اجزاء برقی از نظر عملکرد
9-    آچارکشی زیر خودرو
10-    تنظیم موتور با دستگاه
11-    ریگلاژ دربها
توجه: تعویض قطعه، تعویض فیلتر و تعویض روغن در سرویس 5,000 انجام نمی شود.

 


سرویس 10,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده و محلول باتری
2-    بازدید روغن ترمز
3-    بازدید محلول شیشه شوی
4-    بازدید روغن هیدرولیک فرمان
5-    بررسی عملکرد چراغها و اجزاء برقی
6-    بررسی وضعیت لاستیک ها
7-    بررسی عملکرد ترمز دستی و وضعیت سیم گاز و کلیه تسمه ها
8-    بررسی فرسودگی لنتهای ترمز جلو و عقب و کنترل عملکرد حافظه
9-    گردگیری پلوس و فرمان
10-    بازبینی شیلنگ ها و باک بنزین به لحاظ نصب
قطعات تعویضی: روغن موتور ایساکو ، فیلتر روغن ایساکو ، فیلتر هوای ایساکو

 


سرویس 15,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده
2-    بازدید محلول باتری
3-    بازدید و سر ریز روغن ترمز و روغن موتور
4-    بازدید فرمان هیدرولیک از نظر عملکرد و روغن ریزی (میزان فرمان)
5-    بازدید عملکرد چراغهای روشنایی و راهنماها
6-     بازدید وضعیت و فشار باد تایر ها
7-    بازدید روغن ریزی از پوسته ها شیلنگ ها
8-    بازدید اجزاء برقی از نظر عملکرد
9-    آچارکشی زیر خودرو
10-    تنظیم موتور با دستگاه
11-    ریگلاژ دربها
توجه: تعویض قطعه، تعویض فیلتر و تعویض روغن در سرویس 15,000 انجام نمی شود.

 


سرویس 20,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده و محلول باتری
2-    بازدید روغن ترمز
3-    بازدید محلول شیشه شوی
4-    بازدید روغن هیدرولیک فرمان
5-    بررسی عملکرد چراغها و اجزاء برقی
6-    بررسی وضعیت لاستیک ها
7-    بررسی عملکرد ترمز دستی و وضعیت سیم گاز و کلیه تسمه ها
8-    بررسی فرسودگی لنتهای ترمز جلو و عقب و کنترل عملکرد حافظه
9-    گردگیری پلوس و فرمان
10-    بازبینی شیلنگ ها و باک بنزین به لحاظ نصب
11-    بازبینی مقادیر گازهای خروجی اگزوز و بوش های لاستیکی
12-    بررسی توپی چرخ ها و میل فرمان بلند و حرکت آزاد و بدون لقی سیبک
13-    بررسی کمک فنرها و لوله های ترمز به لحاظ نشتی
14-    تنظیم جلوبندی و دهانه چرخهای جلو
قطعات تعویضی: روغن موتور ایساکو ، فیلتر روغن ایساکو ، فیلتر هوای ایساکو ، فیلتر سوخت ایساکو ، لنت ترمز ایساکو ، شمع موتور ایساکوسرویس 25,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده
2-    بازدید محلول باتری
3-    بازدید و سر ریز روغن ترمز و روغن موتور
4-    بازدید فرمان هیدرولیک از نظر عملکرد و روغن ریزی (میزان فرمان)
5-    بازدید عملکرد چراغهای روشنایی و راهنماها
6-     بازدید وضعیت و فشار باد تایر ها
7-    بازدید روغن ریزی از پوسته ها شیلنگ ها
8-    بازدید اجزاء برقی از نظر عملکرد
9-    آچارکشی زیر خودرو
10-    تنظیم موتور با دستگاه
11-    ریگلاژ دربها
توجه: تعویض قطعه، تعویض فیلتر و تعویض روغن در سرویس 25,000 انجام نمی شود.سرویس 30,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده و محلول باتری
2-    بازدید روغن ترمز
3-    بازدید محلول شیشه شوی
4-    بازدید روغن هیدرولیک فرمان
5-    بررسی عملکرد چراغها و اجزاء برقی
6-    بررسی وضعیت لاستیک ها
7-    بررسی عملکرد ترمز دستی و وضعیت سیم گاز و کلیه تسمه ها
8-    بررسی فرسودگی لنتهای ترمز جلو و عقب و کنترل عملکرد حافظه
9-    گردگیری پلوس و فرمان
10-    بازبینی شیلنگ ها و باک بنزین به لحاظ نصب
قطعات تعویضی: روغن موتور ایساکو ، فیلتر روغن ایساکو ، فیلتر هوای ایساکوسرویس 35,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده
2-    بازدید محلول باتری
3-    بازدید و سر ریز روغن ترمز و روغن موتور
4-    بازدید فرمان هیدرولیک از نظر عملکرد و روغن ریزی (میزان فرمان)
5-    بازدید عملکرد چراغهای روشنایی و راهنماها
6-     بازدید وضعیت و فشار باد تایر ها
7-    بازدید روغن ریزی از پوسته ها شیلنگ ها
8-    بازدید اجزاء برقی از نظر عملکرد
9-    آچارکشی زیر خودرو
10-    تنظیم موتور با دستگاه
11-    ریگلاژ دربها
توجه: تعویض قطعه، تعویض فیلتر و تعویض روغن در سرویس 35,000 انجام نمی شود.سرویس 40,000 کیلومتر


1-    بازدید محلول سیستم خنک کننده و محلول باتری
2-    بازدید روغن ترمز
3-    بازدید محلول شیشه شوی
4-    بازدید روغن هیدرولیک فرمان
5-    بررسی عملکرد چراغها و اجزاء برقی
6-    بررسی وضعیت لاستیک ها
7-    بررسی عملکرد ترمز دستی و وضعیت سیم گاز و کلیه تسمه ها
8-    بررسی فرسودگی لنتهای ترمز جلو و عقب و کنترل عملکرد حافظه
9-    گردگیری پلوس و فرمان
10-    بازبینی شیلنگ ها و باک بنزین به لحاظ نصب
11-    بازبینی مقادیر گازهای خروجی اگزوز و بوش های لاستیکی
12-    بررسی توپی چرخ ها و میل فرمان بلند و حرکت آزاد و بدون لقی سیبک
13-    بررسی کمک فنرها و لوله های ترمز به لحاظ نشتی
14-    تنظیم جلوبندی و دهانه چرخهای جلو
قطعات تعویضی: روغن موتور ایساکو ، فیلتر روغن ایساکو ، فیلتر هوای ایساکو ، فیلتر سوخت ایساکو ، لنت ترمز ایساکو ، شمع موتور ایساکو

توجه: خدمات سرویس 45,000 و 55,000 همانند سرویس 5,000  می باشد.
توجه: خدمات سرویس 50,000 همانند سرویس 10,000 می باشد.
توجه: خدمات سرویس 60,000 همانند سرویس 20,000 می باشد.